Rzewuscy h. Krzywda

Za zgodą Pana Stanisława Ossowskiego prezentuję jego niepublikowaną
pracę na temat historii rodziny Rzewuskich h. Krzywda. Praca została
przygotowana w celach niekomercyjnych. Ze względu na ograniczenia
techniczne plik PDF z głównym tekstem dostępny jest po kontakcie email przez zakładkę kontakt. Plik waży 28 MB. Poniżej znajduje się fragment pracy. 

Od autora
Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części, pierwszej: „Od szlachty zagrodowej do arystokracji”i drugiej: „Rzewuscy i Rzewuscy”. Nie jest celem autora opisanie w tej pracy wszystkichhistorycznych i współczesnych Rzewuskich, gdyŜ jest to niemoŜliwe i niepotrzebne. Informacjepodane w sposób ogólny i wybiórczy (a nie naukowy) pozwolą na uzyskanie odpowiedzi na pytanie -kim byli Rzewuscy. Jak w historii wielu moŜnych i zwykłych rodów, tak i w historii rodzinRzewuskich, były osoby, które zapisały się w historii pozytywnie i negatywnie.Niniejsza praca nie jest opracowaniem genealogicznym, lecz uproszczoną monografią wybranychpostaci Rzewuskich. PoniewaŜ wiedza o Rzewuskich, będących w zainteresowaniu ich potomków,znajduje się w wielu źródłach, na które czasami jest trudno natrafić, zawarcie uzyskanych wiadomościw jednym miejscu (w formie kompilacji źródeł), będzie stanowić wybiórcze kompendium wiedzy. Niebędąc naukowym opracowaniem genealogicznym, praca zawiera stosunkowo mało dat, które wróŜnych źródłach są rozbieŜne, niepewne lub nieznane.W części 1 są opisane osoby noszące nazwisko Rzewuski - męŜczyźni i kobiety (z domu i po męŜu).Natomiast, nie ma szczegółowych wywodów Ŝonatych lub zamęŜnych osób noszących inne nazwisko,a związanych węzłem małŜeńskim z Rzewuskimi. Rzewuscy, w rękach których znajdzie się toopracowanie, będą mogli dopisać dalsze rozdziały dotyczące ich najbliŜszych oraz sprostowaćewentualne błędy i nieścisłości w nim zawarte. Rzewuscy Ŝyjący na przestrzeni wieków są opisani wten sposób, aby (mimo wielu informacji zawartych w tym opracowaniu, które czytelnik moŜe uznaćza niepotrzebne), wiedza podana w sposób ogólny pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi na pytanie:kim zacz byli ci Rzewuscy, z ich zaletami i wadami.Część 2 nosi tytuł „Rzewuscy i Rzewuscy”, gdyŜ niektórzy Rzewuscy mieszkający kiedyś wKozłowie Małogoskim i Bratoszewicach byli powiązani rodzinnie z Rzewuskimi zamieszkałymidawniej na Lubelszczyźnie i mieszkającymi obecnie na Dolnym Śląsku, w Warszawie czy za granicą.Jedna panna z domu Rzewuska wyszła za mąŜ za Rzewuskiego, co było powodem powiązania oburodów. Autor tego opracowania przez swoją matkę jest teŜ, choć odlegle, skoligacony z Rzewuskimi.W minionym okresie politycznym w Polsce, nie moŜna było oficjalnie przyznawać się do pochodzeniaz arystokratycznych, szlacheckich czy ziemiańskich domów. A osoby posiadające takie nazwisko(szlacheckie lub nie), często były pytane, czy pochodzą „z tych” Rzewuskich, Mycielskich czySzymanowskich. W tym opracowaniu będą głównie informacje o „tych” Rzewuskich, czyli o osobachbene nati.1Rzewuscy, stara szlachta gniazdowa o przydomku Beydo zamieszkiwała na Podlasiu od XIII wieku.Nazwisko Rzewuski noszą od ok. 1250 roku, kiedy otrzymali wieś Rzewuski od księciamazowieckiego za zasługi w wojnie z Jadźwingami. Później niektórzy Rzewuscy przenieśli się w innerejony Rzeczypospolitej tworząc rozliczne rozgałęzione linie rodowe. Niektórzy Rzewuscy dostąpiliwysokich godności stając się linią arystokratyczną, senatorską, hetmańską. Niektórzy uzyskali tytułyhrabiowskie, lecz większa z nich część pozostała zwykłą szlachtą. Ale wszystkich łączył wspólnyznak, herb Krzywda.Warto powtórzyć za Kamilem Cyprianem Norwidem: „źeby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć,skąd się wyszło”.

SPIS TREŚCI


5Spis treściWstęp........................................................................................................... 7Część 1. Od szlachty zagrodowej do arystokracji.................................................... 9I. Pochodzenie Rzewuskich.................................................................................... 11II. Herb Krzywda................................................................................................ 20III. Nobilitowani Rzewuscy..................................................................................... 36IV. Dygnitarze Rzewuscy........................................................................................ 48V. Siedziby i majątki Rzewuskich............................................................................. 57VI. Rzewuscy na przestrzeni wieków.......................................................................... 102VII. Obyczaje Rzewuskich....................................................................................... 169VIII. Rzewuscy w kulturze i nauce............................................................................... 178IX. Odznaczeni Rzewuscy....................................................................................... 209X. W niespokojnych czasach................................................................................... 211XI. Rzewuscy i biskup Krasicki................................................................................. 280XII. Rzewuscy na koniach........................................................................................ 281XIII. Platerowie i Rzewuscy....................................................................................... 303XIV. Rzewuscy wolnomularze.................................................................................... 306XV. Stanisławowie Beydo Rzewuscy........................................................................... 311XVI. W sutannie i w habicie....................................................................................... 317XVII. Rzewuscy w Towarzystwie Rolniczym................................................................... 326XVIII. Rzewuscy z Buska............................................................................................ 328XIX. Wielkość i niesława Rzewuskich........................................................................... 331XX. Rodzinne sagi................................................................................................. 356XXI. Z róŜnych miejsc na Dolny Śląsk........................................................................... 372Część 2. Rzewuscy i Rzewuscy........................................................................... 386XXII. Rzewuscy rodem z Kozłowa................................................................................ 388XXIII. Zygmunt Napoleon Rzewuski.......................................................................................... 411XXIV. Truszkowscy w Nałęczowie................................................................................. 444XXV. Lubelszczyzna Rzewuskich................................................................................. 449XXVI. Fabryka Maszyn Rzewuski i Spółka....................................................................... 473XXVII Historia Bratoszewic......................................................................................... 476XXVIII. Bratoszewice z innej perspektywy......................................................................... 482XXIX. O Rzewuskich z Bratoszewic............................................................................... 488XXX. Ostatni właściciel Bratoszewic i jego bliscy.............................................................. 491XXXI. Wspólna genealogia Rzewuskich z Kozłowa Małogoskiego, Woli Sławińskiej i Bratoszewic... 510XXXII. RóŜnice w zapisach genealogicznych...................................................................... 513Posłowie........................................................................................................ 517

Kreator stron www - szybka strona internetowa